Vedtægter for
Atletklubben Jyden

Side 1

10.02.2015

INDHOLDSFORTEGNELSE
Side 1 Indholdsfortegnelse.
Side 2 § 1 Navn og hjemsted
Side 2 § 2 Formål
Side 2 § 3 Medlemsskaber
Side 2 § 4 Ak Jydens opbygning
Side 2 § 5 Hovedbestyrelsen
Side 3 § 6 Hovedgeneralforsamling
Side 4 § 7 Dagsorden for hovedafdeling
Side 4 § 8 Hovedafdelingens opgaver.
Side 4 § 9 Afdelingerne
Side 5 § 10 Afdelingsbestyrelser
Side 6 § 11 Afdelingsgeneralforsamling
Side 7 § 11 ------------ # --------------
Side 8 § 12 Sletning og eksklusion
Side 8 § 13 Køb og salg
Side 8 § 14 Regnskab
Side 8 § 15 Opløsning
Side 8 § 16 Midler / Materiel
Side 9 § 17 Midler / Materiel

Side 2

§ 1 Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Atletklubben Jyden. I denne vedtægt betegnet som AK Jyden.

Klubbens hjemsted er Aalborg kommune.

Adresser: Hovedbestyrelsens adresse, er den til en hver tid siddende formands hjemmeadresse.

Afdelingernes adresser, er afdelingsformandens hjemmeadresse, eller atlet-centrenes adresse.

§ 2 Formål
Foreningens formål er:
1. At udøve boksning , brydning og vægtløftning
2. At fremme interessen for idræt
3. At tilbyde værested under gode miljømæssige forhold til fremme af socialt
og kulturelt samvær. Herunder andre idrætslige aktiviteter.

§ 3 Medlemsskaber
Vægtløftningsafdelingen er medlem af DVF (Dansk Vægtløftnings Forbund) samt SIFA.

Brydeafdelingen er medlem af DB (Danmarks Brydeforbund) samt SIFA.

Bokseafdelingen er medlem af JABU og DaBU (Danmarks Bokse-Union) samt SIFA.

§ 4 AK Jydens opbygning
Foreningen består af :
1. Hovedbestyrelsen..
2. Brydeafdelingen
3. Bokseafdelingen.
4. Vægtløftningsafdelingen
Afdelingerne er selvstændige juridiske afdelinger.
Hver afdeling afholder en årlig generalforsamling.

§ 5 Hovedbestyrelsen
AK Jyden`s hovedbestyrelse, består af en hovedformand, en hovedkasserer en hovedsekretær samt de 3 afdelingsformænd, eller det bestyrelsesmedlem fra en afdeling som er udvalgt til at varetage den enkelte afdelings interesse i hovedbestyrelsen. Hovedformanden, hovedkassereren samt hovedsekretæren skal udpeges af afdelingernes bestyrelse. Der skal udpeges en kandidat fra hver afdeling, men ,hvis det er nødvendigt, kan en afdeling udpege flere kandidater. De 3 afdelingsformænd aftaler i fællesskab, hvorledes de 3 udpegede kandidater skal indplaceres i hovedbestyrelsen.

Side 3

Alle hovedbestyrelsens medlemmer skal være medlem af en af Jydens afdelinger. Arbejdsperioden er på 2 år ,hovedformanden udpeges i ulige år, hovedkassereren og hoved sekretæren udpeges i lige år.

Der udpeges hvert år 1 revisor, samt en 1 hovedbestyrelsessuppleant. Begge udpeges i fællesskab af de 3 afdelinger.

Bestyrelsesbeslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formand , sekretær samt kasserer har ingen stemmeret på hovedbestyrelsesmøderne. Et eventuelt underskud i hovedbestyrelsen, dækkes af de tre afdelinger , fordelt med 1/3 til hver afdeling.

I tilfælde, der ikke er forudset i vedtægterne, handler hovedbestyrelsen under ansvar for ovedgeneralforsamlingen. Medlemmer af hovedbestyrelsen, kan repræsentere AK Jyden udadtil , hvis det ønskes af afdelingerne.

Hovedbestyrelsen administrerer sine indtægter og udgifter samt formue under ansvar overfor hovedgeneralforsamlingen.

Hovedkasseren skal på opfordring have årsregnskabet klar til hovedbestyrelsen mindst 8 (otte) dage før den ordinære hovedgeneralforsamling. Der skal føres protokol over afholdte møder og generalforsamlinger.

Alle udvalg og komiteer sorterer under deres respektive afdelingsbestyrelser, og står til ansvar overfor disse.

Æresmedlemmer er fritaget for betaling af kontingent.

§ 6 Hovedgeneralforsamling
Kun stemmeberettigede medlemmer fra de 3 afdelinger kan deltage. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultater.

Stemmeafgivningen sker skriftligt, såfremt 1 af de stemmeberettigede kræver dette.

Der føres forhandlingsprotokol over det på generalforsamlingen passerede.

Side 4

Beslutning om ændring af nærværende vedtægt kan kun træffes på foreningens hovedgeneralforsamling.

vedtægterne kan kun vedtages , såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor, og efter at forslagene har været lovligt optaget på dagsordenen.

§ 7 Dagsorden for hovedgeneralforsamlingen.

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Godkendelse af regnskabet
4. Indkomne forslag.
5. Beretning for afdelingerne
6. Nye medlemmer af hovedbestyrelsen
7. Eventuelt.

§ 8 Hovedbestyrelsens opgaver.
At varetage ledelsen af en afdeling, hvis afdelingsbestyrelsen er opløst. Hoved bestyrelsen skal da hurtigst muligt få dannet en ny afdelingsbestyrelse.

At koordinere samarbejdet mellem de enkelte afdelinger.

At varetage specifikke opgaver for hele foreningen.

At formidle viden om nye administrative regler for drift af foreningen.

§ 9 Afdelinger
AK Jyden består af en bokse-, bryde-, og en vægtløftningsafdeling,som hver især er selvstændige juridiske enheder, og som hver har sin egen bestyrelse, der suverænt tilrettelægger afdelingernes arbejde, og varetager dens drift administrativt , økonomisk og idrætsligt , under ansvar overfor egne medlemmer.

Hver afdeling fastsætter og opkræver kontingent, samt foretager den af myndighederne ønskede medlemsregistrering.

Hver afdeling indsender egne medlemslister til myndighederne.

Hver afdeling ansøger på egne vegne om diverse tilskud, legater mv.

Bevilgede tilskud,legater m.v. tilfalder den ansøgende afdeling.

Hver afdeling har egen økonomi, som de suverænt styrer.

Afdelingerne er moralsk forpligtet overfor AK Jyden.

Kun stemmeberettigede medlemmer kan vælges til en afdelings bestyrelse.

Afdelingens bestyrelse, kan som aktivt eller passivt medlem optage enhver,der ikke er udelukket i henhold til de i § 3 forbunds til enhver tid gældende love

For umyndiges vedkommende kræves forældres underskrift.

Side 5

Hver afdeling fastsætter , opkræver og administrerer indgående kontingenter fra de af afdelingen optagne aktive og passive medlemmer samt andre indtægter , der tjenes af eller tilfalder afdelingen.

Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for, at foreningens vedtægter efterleves, at de respektive forbunds vedtægter efterleves, at medlemsregistreringen foretages nøjagtigt og korrekt, at medlemmerne sikres medindflydelse i det daglige, at der føres korrekt regnskab.

Afdelingen kan i særlige tilfælde, fritage et medlem for at betale kontingent.

§ 10 Afdelingsbestyrelse
Hver af de enkelte afdelingers bestyrelser består af formand, næstformand, kasserer og sekretær samt 1 eller 3 bestyrelsesmedlemmer.

Formand og sekretær vælges for 2 (to) år ad gangen, således at de er på valg i lige år.

Næstformand og kasserer vælges for 2 (to) år ad gangen, således at de er på valg i ulige år.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer ( henholdsvis 1 eller 3 ) vælges for 1 (et) år ad gangen.

Der vælges en revisor ( bestyrelsen kan vælge at ansætte en revisor i stedet ) , og en bestyrelsessuppleant samt en kasserer suppleant. Alle vælges de for 1 ( et ) år ad gangen.

Kasserer funktionen kan, efter afdelingsbestyrelsen beslutning, varetages af et udvalg.

Afdelings bestyrelse udpeger en person, der får sæde i hovedbestyrelsen.

Formanden for den enkelte afdeling, har den daglige tegningsret. Beløb på 10.000 kr og derover , kræver en godkendelse fra hele bestyrelsen.

Undtagelse er dog bokseafdelingens formue/investeringsfond.

Hovedstolen kan ikke ændres uden hele bokseafdelingens bestyrelsens underskrift, samt vedtaget på førstkommende generalforsamling.

Hver afdelingsbestyrelse, administrerer afdelingens indtægter og udgifter samt formue under ansvar overfor afdelingens generalforsamling.

Afdelingen hæfter selv i det indbyrdes forhold mellem afdelingerne for de på afdelingerne hvilende og de af denne påtagne forpligtelser.

Side 6

Afdelingens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af afdelingen indgående forpligtelser, for hvilke alene den respektive afdeling hæfter med dens respektive formue.

Den enkelte afdeling kan ikke forpligte AK Jyden som helhed.

Såfremt en afdeling har optaget et lån, skal lån-giveren gøres bekendt med disse vedtægter.

Afdelingernes medlemmer har ikke økonomiske forpligtigelse, udover kontingentforpligtigelsen.

Afdelingernes medlemmer har ikke krav på nogen del af afdelingens formue eller udbytte af nogen art

Hver afdelingsformand leder sin afdelings arbejde, holder hovedformanden orienteret om afdelingens virksomhed, varetager afdelingens deltagelse i stævner og konkurrencer.

Afdelingsformændene forpligter afdelingen med sin underskrift ved sædvanlige dispositioner, der vedrører det løbende arbejde.

Ved særlig dispositioner kræves underskrift af afdelingsbestyrelsens flertal her i blandt formand og kasserer.

Til at disponere over bankindestående kræves underskrift af formand og kasserer i afd.

Afdelingskassereren skal , på anfordring, fremlægge årsregnskabet for afdelingsbestyrelsen 8 (otte) dage før afdelingens generalforsamling.

Der skal føres protokol over møder og generalforsamlinger i afdelingerne.

En afdelings bestyrelse kan , hvor særlige forhold taler derfor, udelukke et medlem fra deltagelse i konkurrencer.

Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for, at regnskabet er revideret inden afdelingens ordinære generalforsamling.

§ 11 Afdelingernes generalforsamling
Bokse-, bryde- og vægtløftningsafdelingen , skal afholde deres generalforsamlinger, indenfor perioden 1. januar – 15 april. Afdelingerne koordinerer datoerne, så de ikke er sammenfaldende.

Side 7

Hovedgeneralforsamlingen skal afholdes efter afdelingernes generalforsamlinger , dog senest d. 15 maj.

Sidste frist for indsendelse af forslag ,der ønskes påført dagsordenen er 14 dage inden afholdelsen, dette gælder også forslag der ikke ønskes påført dagsordenen.

Man er først at betragte som fuldgyldigt medlem, når man har tegnet sig for minimum 3 på hinanden følgende måneders medlemskab.

For at være stemmeberettiget, skal man have vært medlem i mindst 1 måned før generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen skal offentliggøres på klubbens hjemmeside, samt ved opslag i klubbens lokaler med mindst 20 dages varsel.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Dersom der skal forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en ordinær generalforsamling, ved en bestyrelsesbeslutning, eller efter en skriftlig anmodning til foreningen, fra mindst 15 medlemmer (i den enkelte afdeling, fra mindst 10 af afdelingens medlemmer) anmodning en skal , for at være gyldig, være bilagt formuleret dagsorden.

Bestyrelsen, henholdsvis afdelingsbestyrelsen skal indkalde til og afholde en sådan generalforsamling med kortest mulig varsel, inden 7 ( syv ) uger efter begæringen.

På en generalforsamling kan kun forslag, der er optaget på dagsordenen og ændringsforslag hertil vedtages.

Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, med mindre andet er bestemt efter nærværende vedtægter

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Side 8

§ 12 Dagsorden for generalforsamlingen ( afdelinger )
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.
1. Valg af dirigent.
2. Beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5 Valg
6 Eventuelt

§ 13 Sletning / eksklusion
Medlemmer der er i restance den 31. december bliver automatisk slettet som medlem.

Ingen der er udmeldt, på grund af restance , kan optages som medlem før restancen er betalt.

Skader et medlem med sine handlinger afdelingen, kan afdelingsbestyrelsen ekskludere vedkommende.

Usportslig optræden medfører øjeblikkelig bortvisning.

Medlemmer der er udelukket kan,af afdelingsbestyrelsen nægtes adgang til brug af afdelingens lokaler. (Herunder ophold i disse)

Medlemmet kan appellere afdelingsbestyrelsens afgørelse om eksklusion eller bortvisning til hovedbestyrelsen, hvis afgørelse afdelingsbestyrelsen skal følge.

Beslutningen om eksklusion kan kræves forelagt generalforsamlingen. (Skal påføres dagsordenen.)

§ 14 Køb og salg
Til køb og salg af fast ejendom kræves ,for de enkelte afdelingers vedkommende, hele afdelingsbestyrelsens underskrifter, samt en godkendelse på en efterfølgende generalforsamling.

§ 15 Regnskabsåret.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 16 Opløsning.

Side 9

Beslutning om foreningens eller en afdelings opløsning kan kun træffes på en lovlig indkaldt hovedgeneralforsamling, der har dennes opløsning som eneste punkt på
dagsordenen.

For at være beslutningsdygtig kræves, at mindst halvdelen af AKJydens fuldgyldige medlemmer er til stede.

Til vedtagelse af forslag om foreningens eller en afdelings opløsning kræves, at mindst ¾. ( tre fjerdedele ) af afgivne stemmer er for forslaget. Afstemningen skal være skriftlig.

Såfremt der på en hovedgeneralforsamling, der ikke er beslutningsdygtig viser sig et flertal for opløsning med mindst 3 / 4. ( tre fjerdedele ), af de fremmødte stemmer skal hovedbestyrelsen , inden 30 ( tredive ) dage indkalde til og afholde ekstraordinær generalforsamling. Eneste punkt på dagsordenen skal være denne opløsning.

Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

Der kræves ¾ ( tre fjerdedele ) af de fremmødte fuldgyldige / stemmeberettigede medlemmer stemmer for en opløsning. Afstemningen skal være skriftlig.

§ 17 Midler / materiel.
I tilfælde af en afdelings opløsning ,tilfalder dennes midler/materiel de restrende to afdelinger.

I tilfælde af Atletklubben Jydens opløsning tilfalder foreningens midler/materiel JABU, DB og DVF, således at boksemateriel går til JABU, brydemateriel går til DB, dog således at det tilfalder en jysk klub, vægtløftningsmateriellet tilfalder DVF, dog således at vægtløftningsmateriellet tilfalder en jysk klub, medmindre generalforsamlingen vedtager andet.

Ovenstående vedtægter er godkendt på en extraordinær generalforsamling d. XY.GG.YX